Literature published by state orders and support

Writers of Genocide victims Content

Գրքում ընդգրկված են Մեծ եղեռնին զոհ գնացած հայ գրողների մասին կենսագրական տվյալներ, լուսանկարներ, գրքերի մատենագիտություն, ինչպես նաև նմուշներ նրանց գրական ժառանգությունից։

ISBN 978-9939-51-675-2 More specifications
Language՝հայերեն
Genre`The Armenian Genocide in Literature
Publisher`«Անտարես» հրատարակչություն
Number of pages՝512 page.
Size՝60x84 1/16 mm
Year՝2016
Publishing address՝Երևան